การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกผังเมืองคืออะไร


ผังเมืองคืออะไร ผังเมืองคือการวางแผนของเมือง หรือการวางแผนทางกายภาพ เพื่อเปลี่ยนกรอบแนวทางกาพัฒนาเมืองใหม่ เปลื่ยนรูปแบบ มีการใช้ที่ดินที่ชัดเจนไม่ปะปนกัน แต่จะมีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน เพื่อให้เมืองที่ได้พัฒนาและมีความสวยงาม สะดวกสบาย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้น 


ตามความหมายของ “ผังเมือง” ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้ระบุความหมายได้ดังนี้
“ การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดทําและดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมือง และ บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของ เมืองที่ได้รับความ เสียหายเพื่อให้มีหรือทําให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อดํารงรักษาหรือ บูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ


 


     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 1 User | Hit : 835593 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A