การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ หน่วยงาน Website
1 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://www.suratthani.go.th/
2 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://www.suratthani.doae.go.th/
3 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://www.fisheries.go.th/fpo-suratthani/
4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://region8.dld.go.th/th/
5 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://suratthani.energy.go.th/
6 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://www.suratdlt.com/default.asp
7 สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://www.suratdol.com/default.asp
8 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://www2.suratthani.go.th/prsurat/
9 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://bds-sp.com/index.php/2014-09-08-10-36-14/11-2014-09-08-11-06-42/19-2014-09-13-08-04-10
10 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://www.dpt.go.th/suratthani/main/
11 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://webhost.cpd.go.th/suratthani/
12 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://www2.suratthani.go.th/onre/office_informations.html
13 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://www.industry.go.th/suratthani/
14 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://province.m-culture.go.th/suratthani/index1.html
15 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://www.mots.go.th/suratts/main.php?filename=Person_chart
16 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://61.19.100.58/sni/anewweb/
17 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://www.surat-local.go.th/frontpage


2016-05-20
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 835612 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A