การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกผังพื้นที่ปฏิบัติการที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ (Transit Oriented Development: TOD)

ความสำคัญของพื้นที่
 
  สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพินเป็นสถานีรถไฟที่เป็นชุมทางแห่งเดียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นทางแยกระหว่างเส้นทางรถไฟสายใต้ ไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชแยกกับเส้นทางที่สุดปลายทางที่สถานีบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน ตำแหน่งที่ตั้งของสถานีมีความได้เปรียบด้านการขนส่งเป็นอย่างมาก เนื่องจากล้อมรอบด้วยสถานีขนส่งหลากหลายประเภท ทางร่วมทางแยกของระบบคมนาคมสายหลักต่าง ๆ หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (AH-2) ซึ่งเป็นเส้นทางถนนสายหลักของภาคใต้ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417 (ทางแยกเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (ทางหลวงสายหลักตามแนวตะวันออก-ตะวันตกของภาคใต้ตอนกลาง จากอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา ผ่านอำเภอพุนพิน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เลียบชายฝั่งอ่าวไทย ไปถึงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และยังมีท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีอยู่ในระยะใกล้ จึงมีศักยภาพในการเปลี่ยนถ่ายระหว่างการขนส่งทางถนน ทางราง และทางอากาศเป็นอย่างมาก แต่สภาพการใช้งานในปัจจุบันยังเป็นเพียงสถานีขนาดเล็กที่มีเที่ยวเดินรถเพียง 4 เที่ยวต่อวันเท่านั้น แต่ในอนาคตที่ได้กำหนดให้อำเภอพุนพินเป็นทางร่วมทางแยกของภาคใต้ ผนวกกับโครงการรถไฟทางคู่และการขยายความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จะส่งผลให้ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์มีโอกาสในการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องมีการวางผังพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าวอย่างเหมาะสม ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะเป็นศูนย์กลาง

วัตถุประสงค์ของการวางผังพื้นที่

  การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง (Transit Oriented Development – TOD) เป็นการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเข้มข้นรอบสถานีระบบขนส่งมวลชน ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างเต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุนทั้งในแง่ของการพัฒนาเมืองและการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางของประชาชนลง ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลง จึงมีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนารูปแบบพิเศษในพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชน นำไปสู่การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน ทั้งที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม บริการพื้นฐานต่างๆ ของเมืองในพื้นที่มีการเข้าถึงสะดวกและมีประสิทธิภาพรอบสถานีขนส่งมวลชน

ขอบเขตการจัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ

  ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพื้นที่ประมาณทั้งสิ้น 587.5 ไร่ หรือ 0.94 ตารางกิโลเมตร 


บริเวณพื้นที่ปฏิบัติการที่ 1 อำเภอพุนพิน


ความเชื่อมโยงทางระบบคมนาคมของสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


แนวคิดในการวางผังพื้นที่ปฏิบัติ

  จากการกำหนดบทบาทของสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ซึ่งเป็นสถานีจุดตัดของภูมิภาค (Regional Connecting Station) ในการเป็น “ศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าของภาคใต้” ประกอบกับการนำแนวความคิด TOD มาประยุกต์ใช้กับการวางแผนพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟที่ได้รับการพัฒนาเป็นรถไฟทางคู่ในอนาคต โดยใช้หลักการและแนวคิดทางผังเมือง (Urban Planning) และการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) นำไปสู่การกำหนดบทบาทและแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ ให้เป็น
  (1) เมืองใหม่ ที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าและบุคคลที่สำคัญของภาคใต้ สามารถเชื่อมโยงได้อย่างสะดวกทั้งตามแนวเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตก
  (2) เมืองทันสมัย ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน ได้มาตรฐานระดับสากล สามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งประเภทอื่นๆ ได้สะดวก  เพื่อความสะดวกในการสัญจรของผู้โดยสาร รูปแบบอาคาร สะท้อนเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย
  (3) เมืองกระชับ (Compact City) ที่ส่งเสริมการพัฒนาหนาแน่นปานกลางถึงสูง โดยรอบสถานี เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่มีความได้เปรียบในการอยู่รอบสถานีรถไฟ อันเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ประหยัดพื้นที่และงบประมาณในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา
  (4) เมืองที่น่าอยู่ (Livable City) โดยให้ความสำคัญกับการเดินทางที่ไม่พึ่งพาน้ำมัน เช่น การเดินเท้า ขี่จักรยานและการใช้ระบบขนส่งมวลชน ช่วยประหยัดพลังงาน และลดมลพิษทางอากาศ มีพื้นที่เปิดโล่งและสวนสาธารณะ เพื่อการทำกิจกรรมสาธารณะและพักผ่อนหย่อนใจ อันเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ 

  กิจกรรมทางที่สำคัญและมีความเหมาะสมกับบทบาทของเมืองใหม่ โดยรอบสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ประกอบด้วย
  (1) พื้นที่พาณิชยกรรม  ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า ร้านขายปลีก ศูนย์ประชุม และโรงแรม ถูกวางตำแหน่งที่ตั้งให้อยู่บนโครงข่ายทางสายหลักของพื้นที่โครงการ โดยตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างสถานีรถไฟและทางหลวงหมายเลข 4153 เพื่อสามารถให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้จาก 2 ส่วน ทั้งจากระบบรางและทางถนน โดยพื้นที่ดังกล่าว มีการออกแบบสาธารณูปการรองรับ ทั้งที่จอดรถ ศูนย์การประชุม และศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว กระจุกตัวรวมในกัน   ในรัศมีการเดินที่ทั่วถึงเพื่อสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
  (2) พื้นที่สถานศึกษา ประกอบด้วยอาคารเรียน อาคารที่พักบุคลากร และพื้นที่ว่างรองรับกิจกรรมภายในสถานศึกษา ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของพื้นที่โครงการ ห่างจากความพลุกพล่านจากถนนสายหลัก โดยอยู่ฝั่งด้านทิศเหนือของย่านที่อยู่อาศัย เพื่อให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาสามารถใช้งานจากภายในและนอกโครงการสามารถเข้าถึงได้สะดวก เนื่องจากมีทางสายหลักภายในโครงการเชื่อมถึงโดยตรง แม้ไม่ได้ติดจากทางสายหลักจากนอกพื้นที่โครงการ
  (3) พื้นที่ย่านที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยอาคารที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 32 อาคาร พื้นที่ใช้งานอาคารละ 4,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ โดยที่ตั้งเน้นการเชื่อมต่อกับกลุ่มชุมชนเดิมที่ติดกับทางสายหลัก เพื่อตอบรับกับการพัฒนาของบริบทโดยรอบ ในการเป็นกลุ่มพื้นที่เมืองแบบกระจุกตัว โดยในส่วนพื้นที่อยู่อาศัยนั้น มีพื้นที่ว่างและพื้นที่จอดรถ ภายในพื้นที่โดยครบครัน
  (4) พื้นที่รองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ของระบบราง อยู่ติดกับสถานีด้านฝั่งตะวันออก เป็นพื้นที่อาคารสินค้า และลานโล่งขนาด 150,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายสินค้า และเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 


แนวคิดการวางผังพื้นที่ปฏิบัติโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ (Transit Oriented Development : TOD)แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ปฏิบัติโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ (Transit Oriented Development : TOD)ผังแม่บทพื้นที่ปฏิบัติโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ (Transit Oriented Development : TOD) 


2016-05-22
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 835573 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A