การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกผังพื้นที่ปฏิบัติการที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่

ความสำคัญของพื้นที่

  จังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะศูนย์กลางของภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าการบริการในฐานะจังหวัดหลักระดับภูมิภาค มีระดับการพัฒนาสูงและมีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีแนวโน้มการขยายตัวพื้นที่เมืองหลักครอบคลุมไปถึงสามอำเภอ ตั้งแต่อำเภอพุนพิน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และอำเภอกาญจนดิษฐ์ แต่พื้นที่เมืองเพื่อรองรับกิจการการค้าการบริการระดับภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการ บางส่วนมีความเสื่อมโทรมและมีโครงสร้างพื้นฐานไม่สอดคล้องกับความต้องการของยุคสมัย การขยายตัวของพื้นที่เพื่อรองรับการค้าการบริการระดับภูมิภาคไม่สามารถทำในพื้นที่เดิมได้ จึงควรมีการออกแบบวางผังพื้นที่ใหม่เพื่อรองรับกิจการรูปแบบใหม่ ที่มีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น มีการออกแบบที่ได้มาตรฐาน และมีกิจการต่างๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนารองรับอยู่อย่างเพียงพอ โดยคัดเลือกพื้นที่บริเวณด้านเหนือของเมืองสุราษฎร์ธานี ด้านตะวันตกของสถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสถานศึกษาสำคัญของจังหวัด บนถนนกาญจนวิถีซึ่งเป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัด เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ต่างๆ ในประเทศ และยังมีพื้นที่รองรับในการพัฒนาในอนาคตอยู่อีกมาก สามารถเชื่อมโยงไปทางตะวันออกสู่ศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมที่เมืองกาญจนดิษฐ์ได้อย่างสะดวก (ในขณะที่การขยายตัวไปทางทิศตะวันตกมีข้อจำกัดเนื่องจากติดพื้นที่สงวนและอนุรักษ์) โดยจัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการให้เป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรองของเมือง รองรับกิจกรรมที่ต้องการการเข้าถึงระดับศูนย์กลางภูมิภาคอย่างสะดวก มีโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่และทันสมัยเพียงพอต่อกิจกรรมใหม่ โดยมุ่งเน้นที่สำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคของภาคใต้ เป็นการสร้างพื้นที่ใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาแบบใหม่ แยกหน้าที่ศูนย์กลางใหม่ออกจากศูนย์กลางเดิมด้วยการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยเครื่องมือในการพัฒนา 2 แบบ ได้แก่
  (1) การสร้างส่วนของเมืองขึ้นใหม่ในบริเวณย่านชานเมือง (Suburban Development) เป็นการพัฒนาพื้นที่ส่วนต่อขยายของเมืองออกไปยังชานเมืองที่ยังสามารถรองรับการพัฒนาเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการในพื้นที่ว่าง พื้นที่ชนบทหรือเกษตรกรรม หรือเพื่อสร้างส่วนต่อขยายของเมืองด้วยการวางแนวทางการพัฒนาและการจัดสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เหมาะสม
  (2) การรื้อร้างสร้างใหม่ (Urban Redevelopment) เป็นการรื้อถอนอาคารและสร้างขึ้นใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมทางกายภาพและเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมอย่างมากเกินกว่าจะแก้ไขปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสมได้

วัตถุประสงค์ของการวางผังพื้นที่

  การวางผังพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวอันเนื่องมาจากการเป็นศูนย์กลางการค้าการบริการระดับภูมิภาค ที่เล็งเห็นความสำคัญของเมืองสุราษฎร์ธานีในศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ในระดับประเทศ ตำแหน่งที่ตั้งที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน นำมาสู่ความต้องการพื้นที่รองรับกิจกรรมรูปแบบใหม่ แต่พื้นที่ชุมชนเมืองเดิมไม่สามารถรองรับกิจกรรมเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการวางผังพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้
  (1) ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากพิบัติทางธรรมชาติ พื้นที่เมืองสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำตาปี จึงมีโอกาสเกิดอุทกภัยอยู่เป็นประจำ และเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ย่อมนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการขยายพื้นที่ชุมชนเมืองลงไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การกำหนดพื้นที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ทำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  (2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้นจากนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ของภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะศูนย์กลางการค้าการบริการของภาคใต้ ที่มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงครบถ้วนทุกประเภท มีความพร้อมต่อการรองรับกิจกรรมการเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าจากทุกทิศทาง ผนวกกับการเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี มีทรัพยากรดินและน้ำที่เหมาะสมต่อการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูง จากศักยภาพทั้งสองดังกล่าว จึงต้องมีการวางผังพื้นที่ปฏิบัติการสำหรับรองกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ระดับภูมิภาค ให้มีพื้นที่รองรับกิจกรรมรูปแบบใหม่ทั้งสองประเภท ให้อยู่ในตำแหน่งที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิต

  (3) สร้างระบบความเชื่อมโยงเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิงพื้นที่ต้องมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ มีการแบ่งกิจกรรมและบทบาทหน้าที่ตามลักษณะเฉพาะและลำดับศักย์ของเมืองอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดบริการต่างๆ ที่ครบถ้วน มีความสะดวกและประหยัดในการใช้งาน โดยแต่ละพื้นที่จะมีบทบาทหน้าที่เฉพาะของตนเอง และมีหน้าที่ในการให้บริการพื้นที่อื่นๆ ในเขตการให้บริการของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถพึ่งพาบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่กว่าจากเมืองที่มีลำดับศักย์สูงกว่าได้อย่างสะดวก เกิดเป็นระบบเมืองที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ในเชิงของเศรษฐศาสตร์มหภาค สังคมในจังหวัด และกายภาพในระดับระหว่างประเทศอย่างเหมาะสม

  (4) เป็นแม่บทในการวางและจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ต่อไป ผังพื้นที่ปฏิบัติการเขตเศรษฐกิจใหม่ เมืองสุราษฎร์ธานีจะเป็นเครื่องมือประสานการพัฒนาระหว่างผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และเอกชนผู้พัฒนาที่ดินในเชิงธุรกิจ ทำให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มีลำดับขั้นในการพัฒนาที่เหมาะสม สามารถสร้างประโยชน์ให้กับการพัฒนาในภาพรวมได้เป็นอย่างดี รวมถึงการพัฒนาไปสู่การเป็นผังระดับนโยบายที่ควบคุมโดยกลไกด้านการบริหารจัดการแผ่นดินโดยรัฐบาลกลาง แล้วถ่ายทอดลงสู่ผังปฏิบัติการระดับท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสอดคล้องกัน

ขอบเขตการจัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ

  ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพื้นที่ประมาณทั้งสิ้น 1,231.25 ไร่ หรือ 1.97 ตารางกิโลเมตร 


บริเวณพื้นที่ปฏิบัติการที่ 2 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี


บริบทโดยรอบโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่


แนวคิดในการวางผังพื้นที่ปฏิบัติ

  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดมาตรฐานการวางผังพื้นที่ปฏิบัติการไว้ให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้ที่ดินของผังเมืองรวม ต้องมีการจัดแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยยึดการควบคุมความหนาแน่นที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวม กำหนดกิจกรรมประเภทต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อนำมาวางแผนล่วงหน้าสำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ซึ่งมีกรอบในการกำหนดดังนี้
  (1) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย อาจแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามความเหมาะสมของประชากร โดยแบ่งออกเป็นความหนาแน่นหรือระดับรายได้ของประชากร อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหลายประเทศพยายามที่จะออกแบบรวมประเภทที่อยู่อาศัยต่างๆ เข้าด้วยกันเนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น ทำให้บริเวณที่อยู่อาศัยดูน่าสนใจ มีทัศนียภาพที่สวยงามขึ้น สถานภาพทางสังคมและครอบครัวมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น บ้านแต่ละหลังไม่ควรห่างจากถนนที่มีรถประจำทาง ที่ดินประเภทนี้โดยทั่วไปจะมีประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ชุมชน
  (2) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ร้านค้าขนาดเล็กควรจะกระจายไปตามกลุ่มของชุมชนต่างๆ เพื่อความสะดวกในการให้บริการ โดยไม่ควรห่าจากอาคารอยู่อาศัยเกิน 500 เมตรหรือใช้ระยะเดินไม่เกิน 10 นาที ส่วนย่านการค้าใหญ่ควรอยู่ในศูนย์กลางของชุมชน การคำนวณจำนวนร้านค้า ผู้อยู่อาศัย 1,000 คน ต้องการร้านค้าประมาณ 6 ร้านหรือประมาณ 300 คนต่อไร่ ที่ดินประเภทนี้โดยทั่วไปจะมีประมาณร้อยละ 6 ของพื้นที่ชุมชน
  (3) ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา การคำนวณหาพื้นที่สำหรับโรงเรียนให้แก่ชุมชนขึ้นอยู่กับโครงสร้างอายุของประชากรในพื้นที่ ในระยะแรกของชุมชนเมืองใหม่ประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยแรงงาน การใช้บริการด้านการศึกษาอาจอยู่ในเกณฑ์ต่ำ แต่อนาคตจะมีอัตราการเกิดสูง จึงควรมีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับ
  -โรงเรียนอนุบาล รยะบริการโดยการเดิน 0.5 กิโลเมตร โรงเรียนควรมีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่
  -โรงเรียนประถม ระยะบริการโดยการเดิน 1-2.5 กิโลเมตร โรงเรียนควรมีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่
  -โรงเรียนมัธยมและอาชีวศึกษาระยะบริการโดยการเดิน 2.5 กิโลเมตร โรงเรียนควรมีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่
  หากพิจารณาความต้องการด้านพื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการจัดทำผังเมือง พ.ศ.2549 กำหนดให้เด็ก 1 คนต่อ 30 ตารางฟุต ห้องเรียน 1 ห้อง ไม่ควรมีนักเรียนเกิน 30 คน ความหนาแน่นโดยทั่วไปใช้นักเรียน 100 คนต่อไร่ ที่ดินประเภทนี้จะมีประมาณร้อยละ 7 ของพื้นที่ชุมชน
  (4)ที่ดินประเภทสถาบันราชาการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจำเป็นต้องจัดทำเป็นระยะๆ เนื่องจากการลงทุนและการใช้สอยจะต้องประสานกัน การวางแผนทั้งหมดให้เป็นระบบและมีความสมบูรณ์แล้วจึงจัดการแบ่งการจัดทำเป็นระยะ โดยทุกๆ ระยะต้องมีความสมบูรณ์ในตัวเอง โครงการนี้จะต้องประสานกับหลายหน่วย จึงต้องใช้เวลาในการจัดวางแผนและดำเนินงาน ที่ดินประเภทนี้หมายถึงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งและอาคารของรัฐหรือเอกชนที่จะให้บริการแก่ชุมชน เช่น การประปา การไฟฟ้า แนวท่อก๊าซ ศูนย์ราชการ การสาธารณสุข สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ การจัดการขยะมูลฝอย ที่ดินประเภทนี้จะมีประมาณร้อยละ 7 ของพื้นที่ทั้งหมด
  (5)ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา ซึ่งโดยทั่วไปแยกประเภทโดยพื้นฐานของขนาดที่จะรบกวนในขณะที่ดำเนินกิจการอุตสาหกรรม เช่น เสียง กลิ่น ควัน ฝุ่น การสั่นสะเทือน การสะท้อนแสง เป็นต้น อุตสาหกรรมหนักมักจะมีสิ่งรบกวนที่จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่จะต้องจัดให้อยู่นอกชุมชน ห้ามมีการอยู่อาศัยในย่านอุตสาหกรรมประเภทนี้ ส่วนอุตสาหกรรมเบาจะมีปัญหาสิ่งรบกวนน้อยกว่าและสามารถควบคุมได้ จึงสามารถอนุญาตให้สร้างในชุมชนได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้
  (6)ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการนันทนาการและรักษาสภาพแวดล้อม โดยปกติแล้วจะหมายถึงที่ดินของรัฐหรือบริเวณที่รัฐได้เตรียมไว้ให้บริการทางนันทนาการ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม สนามเด็กเล่น สนามกีฬาและศูนย์เยาวชน เป็นต้น ที่ดินประเภทนี้ควรมีประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 4 ตารางเมตรต่อคน หรือ 2 – 3.8 ไร่ต่อประชากร 1,000 คน
  (7)ที่ดินสำหรับการคมนาคม โดยทั่วไปถนนในชุมชนที่จะเกิดขึ้นใหม่จะเป็นรูปตาตาราง (Gridiron Plan) ตามแนวที่ผังเมืองรวมกำหนดไว้แล้ว ภายในตัวชุมชนจะมีถนนสายรองและสายย่อยที่สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่กำหนดไว้แล้ว ที่ดินประเภทนี้จะมีประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด
  (8)ที่ดินประเภทที่โล่งรอบเมือง หรือพื้นที่ฉนวน (Buffer Zone) มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการขยายตัวทางราบของเมืองและรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบเมืองเอาไว้ ที่ดินประเภทนี้อาจอยู่รวมกับที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการนันทนาการและรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วควรจะมีประมาณร้อยละ 15 -25 ของพื้นที่ทั้งหมด


แนวคิดการวางผังพื้นที่ปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่ผังแม่บทพื้นที่ปฏิบัติโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่
2016-05-22
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 835588 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A