การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกผังพื้นที่ปฏิบัติการที่ 3 พื้นที่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เมืองไชยา อำเภอไชยา

ความสำคัญของพื้นที่

  อำเภอไชยาเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวพื้นที่หนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยเฉพาะในด้านการเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นจำนวนมาก อาทิ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเวียง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา สวนโมกขพลาราม(วัดธารน้ำไหล) สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง หมู่บ้านพุมเรียง เป็นต้น  ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอไชยามีความหลากหลายทั้งในด้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ด้านการเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัด และด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นหลักฐานที่สำคัญในการบอกเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามช่วงเวลาต่างๆ อย่างมากมาย และแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และคุณลักษณะเฉพาะ (Identity and Character) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างดี
  อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอไชยายังขาดการสร้างความเชื่อมโยงและการสร้างความสมบูรณ์ในการให้บริการทางการท่องเที่ยว  ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนมากใช้พื้นที่อำเภอไชยาเป็นจุดแวะเพื่อผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลักเท่านั้น  การพัฒนากลุ่มการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีความน่าสนใจ การสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นจะช่วยผลักดันให้นักท่องเที่ยวเกิดการค้างพักแรมระยะสั้นในพื้นที่เพื่อกระตุ้นรายได้จากกลุ่มการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนั้นการควบคุมการพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบรับการท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่และขอบเขตที่เหมาะสมจะเป็นการอนุรักษ์พื้นที่เชิงวัฒนธรรม อาทิ ศาสนสถาน ชุมชน พื้นที่สำคัญในวิถีชีวิตของคนพื้นที่ถิ่นมิให้เสื่อมสภาพโดยการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว และรักษามรดกทางวัฒนธรรมสมัยอดีตเหล่านี้ไว้ ให้เป็นสมบัติตกทอดแก่ประชากรรุ่นลูกหลานสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวางผังพื้นที่

  การพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร (Tourism Center Area) เป็นการพัฒนาพื้นที่เมืองให้เกิดการกระจุกตัวของโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการที่จำเป็นต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว อาทิ ที่พัก ร้านค้า ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว สถานที่ให้บริการต่างๆ ศูนย์การประชุม จุดเปลี่ยนถ่ายการขนส่ง  รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ให้ตอบสนองกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้อยู่อาศัยและประกอบกิจการในพื้นที่  การพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบริการการท่องเที่ยวในลักษณะเช่นนี้ จะสร้างความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว ประหยัดเวลา และดึงดูดให้เกิดการพำนักในพื้นที่มากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาชุมชนเมืองที่เข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่

ขอบเขตการจัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ

  พื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของสถานีรถไฟไชยา โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4011 เป็นแกนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ และมีอาณาเขตดังนี้
    ทิศเหนือ   ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4011 ประมาณ 200 เมตร
    ทิศตะวันออก  จรดเส้นทางรถไฟสายใต้หลัก
    ทิศใต้   ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ห่างจากหลวงแผ่นดินหมายเลข 4011 ประมาณ 1,500 เมตร
    ทิศตะวันตก   ครอบคลุมพื้นที่ห่างจากเส้นทางรถไฟสายใต้หลักประมาณ 1,000 เมตร
  รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ หรือประมาณ 0.31 ตารางกิโลเมตร การเลือกพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของสถานีรถไฟไชยาเป็นพื้นที่พัฒนา เนื่องจากเป็นพื้นที่ว่างใกล้พื้นที่เมืองเดิมที่สามารถดำเนินการพัฒนาได้ และมีการพัฒนาสาธารณูปการ อาทิ โรงเรียน ศูนย์ราชการ ไว้แล้วบางส่วน


บริเวณพื้นที่ปฏิบัติการที่ 3 อำเภอไชยาแผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี


แนวคิดในการวางผังพื้นที่ปฏิบัติ

  จากการกำหนดบทบาทของพื้นที่รอบสถานีรถไฟไชยาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร (Tourism Center Area) ตามหลักการการพัฒนาเมืองยั่งยืนต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมา นำไปสู่การกำหนดบทบาทและแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่เชิงพื้นที่ ดังนี้
  (1)การพัฒนาพื้นที่พานิชยกรรมและที่พักของนักท่องเที่ยว  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและสร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนรวมถึงพำนักอยู่ในพื้นที่
  (2)การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า ระบบระบายน้ำที่สามารถรองรับการพัฒนาพื้นที่พานิชยกรรมและที่พักของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่  รวมถึงการพัฒนาศูนย์การบริการการขนส่งมวลชนเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยรอบ
  (3)การพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองที่เข้มแข็ง  เป็นการดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่โดยการคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ การเดินทางไปยังแหล่งงานและจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรโดยสะดวก  การพัฒนาที่อยู่อาศัยจะมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชมเมืองที่พัฒนาขึ้นใหม่กับชุมชนดั้งเดิม ศาสนสถาน และสาธารณูปการต่างๆ ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่
  (4)การใช้ประโยชน์สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมการกำหนดพื้นที่การพัฒนาใหม่ให้กระจุกตัวอยู่ในบริเวณที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไว้แล้ว รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาที่ความหนาแน่นในระดับปานกลางถึงสูงโดยรอบสถานี เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่มีความได้เปรียบในการอยู่รอบสถานีรถไฟ ในขณะเดียวกันพื้นที่ที่ห่างออกไปจากสถานีจะมีความหนาแน่นน้อยลงไปตามลำดับ และกำหนดเขตพื้นที่โล่งว่างที่สามารถรองรับการพัฒนาในอนาคต

  กิจกรรมที่สำคัญและมีความเหมาะสมกับการพัฒนาศูนย์กลางการบริการนักท่องเที่ยวโดยรอบสถานีรถไฟไชยา ได้แก่
  (1)ศูนย์ข้อมูลและการบริการนักท่องเที่ยว  ประกอบด้วย ศูนย์กลางระบบคมนาคมขนส่ง ศูนย์การประชุมขนาดเล็ก พื้นที่ลานจอดรถกลางแจ้ง และโรงแรม  ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของพื้นที่โครงการ ติดกับตัวสถานีรถไฟไชยาและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4011 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงและเปลี่ยนถ่ายการสัญจรได้อย่างสะดวก
  (2)พื้นที่พาณิชยกรรม ประกอบด้วย อาคารร้านค้าปลีกขนาดเล็กและอาคารออฟฟิศ ซึ่งวางตัวตามแนวตะวันออก - ตะวันตกของพื้นที่โครงการขนานตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4011  พื้นที่บริเวณนี้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถรองรับการสัญจรในปริมาณสูง  พื้นที่ด้านหลังอาคารพาณิชย์กำหนดให้เป็นพื้นที่จอดรถและพื้นที่อเนกประสงค์ 
  (3)พื้นที่ที่อยู่อาศัย  ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัยความหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นต่ำ การกำหนดทำเลที่ตั้งคำนึงจากความห่างจากถนนสายหลักเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการอยู่อาศัย  กำหนดให้ที่อยู่อาศัยความหนาแน่นปานกลางตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอาคารพาณิชย์ทั้งทางทิศเหนือและทิศใต้ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4011 และกำหนดให้ที่อยู่อาศัยความหนาแน่นต่ำอยู่ถัดออกไปทางทิศใต้ของที่อยู่อาศัยความหนาแน่นปานกลาง  ภายในพื้นที่อยู่อาศัยมีพื้นที่ว่างรองรับกิจกรรมในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับชุมชน
  (4)พื้นที่รองรับการขยายตัวของเมือง  เป็นพื้นที่ว่างที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนไว้รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต 


แนวคิดการวางผังพื้นที่ปฏิบัติโครงการพื้นที่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ปฏิบัติโครงการพื้นที่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ผังแม่บทพื้นที่ปฏิบัติโครงการพื้นที่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
2016-05-22
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 835603 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A