การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกความสำคัญของโครงการ

  เป็นจังหวัดที่มีฐานเศรษฐกิจที่หลากหลาย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งระบบโลจิสติกส์ ที่เป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ภาคใต้ตอนบน เป็นฐานการท่องเที่ยวทางทะเลชั้นนำระดับโลก มีฐานทรัพยากรที่จะเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและด้านพลังงานของประเทศ จึงมีศักยภาพด้านการลงทุน ทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการบริการ
  ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงมีพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันการเติบโตดังกล่าวก็ส่งผลกระทบและนำปัญหาบางประการมาสู่พื้นที่ อาทิเช่น การขัดแย้งในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและชนบท ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ การขยายพื้นที่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เป็นต้น รวมถึงปัญหาภัยพิบัติที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด
  นอกจากนี้ เพื่อให้ก้าวทันแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ภายใต้นโยบายของรัฐในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพระดับจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และบทบาทของจังหวัด พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  จึงต้องดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง

 


2016-07-04
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 835597 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A