การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกวัตถุประสงค์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(1)  เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์ทางด้านผังเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  (2)  เพื่อกำหนดบทบาทและหน้าที่ของระบบชุมชนต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคต
  (3)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นฐานเศรษฐกิจของภาคและประเทศ ทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
  (4)  เพื่อจัดทำร่างกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวมตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
  (5)  เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน
  (6)  เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทางด้านการคมนาคมขนส่ง ให้สอดรับกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบชุมชนที่ดีในอนาคต
  (7)  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  (8)  เพื่อจัดทำผังกลยุทธ์ (Strategy Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับใช้เป็นผังแม่บทในการพัฒนาพื้นที่ โดยมีรูปแบบ แนวทาง และมาตรการด้านต่างๆ ในการบริหารจัดการการพัฒนาและการฟื้นฟูเมืองและชุมชน
  (9)  เพื่อให้ท้องถิ่นมีกรอบในการพัฒนาเมืองและชนบท การอนุญาตปลูกสร้างอาคาร การจัดหาบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานให้สอดรับกับบทบาทหน้าที่และการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจและสังคม การจ้างงาน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยท้องถิ่นสามารถจัดเตรียมพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเหมาะสม2016-07-04
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 3 User | Hit : 835614 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A