การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกขั้นตอนการดำเนินงานและโครงการ

1) ศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) : โดยศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาและนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาที่สำคัญ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ภาค กลุ่มจังหวัด ที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน และชี้ให้เห็นประเด็นและสรุปผลที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอย่างชัดเจน

2) ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน : โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขาที่แสดงถึงสถานการณ์ของพื้นที่ในประเด็นสำคัญของการวางผัง ด้านปัญหาข้อจำกัด ศักยภาพ ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนา ด้วยเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งเชิงพื้นที่และเชิงสถิติ โดยคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 20 ปี และให้ใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งต้องมีการสำรวจ จัดเก็บ และจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ทันสมัยล่าสุด ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

3) บูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูล : เพื่อกำหนดบทบาทและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด และกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Overlay Analysis) และวิเคราะห์เงื่อนไขและความเหมาะสมในการพัฒนาและการอนุรักษ์พื้นที่

4) กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ : โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ที่เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคามของการพัฒนา) และบูรณาการร่วมกับผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในการกำหนดแนวคิด การวางผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ การวางผังเมืองรวมจังหวัด และการวางผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ

5) จัดทำผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัด : โดยจัดทำผังแนวคิดอย่างน้อย 2 ผังและการประเมินผังทางเลือกเพื่อนำไปสู่การจัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่และร่างผังเมืองรวมจังหวัดต่อไป

6) จัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด : ประกอบด้วย ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา และแผนงาน/โครงการตามผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา โดยจัดลำดับความเร่งด่วนและความสำคัญตามช่วงระยะเวลา (Phasing) พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเป็นกรอบดำเนินงานยุทธศาสตร์จังหวัดในการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการ

7) วางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด : เพื่อส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดและผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา ตามวิธีการ ขั้นตอนและองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

8) จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan) : โดยจัดทำผังรายละเอียดโครงการเฉพาะเรื่องพื้นที่ที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา และหรือพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน

9) จัดทำผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ : ที่เป็นการถ่ายทอดผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดลงสู่การพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอ โดยศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพื้นที่ของแต่ละกลุ่มอำเภอ2016-05-21
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 835591 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A