การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกลักษณะภูมิประเทศ

  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือใต้ของพื้นที่จังหวัดได้แก่ เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมราช ซึ่งทอดยาวผ่านพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัดและทอดเปิดสู่อ่าวไทย ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว ก่อให้เกิดลุ่มน้ำน้อยใหญ่รวม 14 ลุ่มน้ำ ที่สำคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ำตาปี พุมดวง ท่าทอง ท่ากระจาย ไชยา ท่าฉาง เป็นต้น แม่น้ำลำคลองทุกสายไหลลงสู่อ่าวไทยด้านทิศตะวันออก จากฝั่งตะวันตกมีพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ซึ่งมีลักษณะคล้ายกระทะหงาย โดยภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสภาพที่ผสมผสานเข้าด้วยกันหลายลักษณะ ซึ่งอาจจำแนกได้ดังนี้
  1)  ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ภูเขาสลับซับซ้อน ทางด้านตะวันตกของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแนวเทือกเขาภูเก็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาตะนาวศรี ได้แก่ พื้นที่ในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง พนมท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และวิภาวดี
  2)   ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงด้านตะวันออก โดยเป็นแนวเทือกเขานครศรีธรรมราช ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ดอนสัก กาญจนดิษฐ์ เวียงสระ และบ้านนาสาร
  3)   ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงตอนกลาง เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนา ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พุนพิน เคียนซา พระแสง พนม บ้านนาเดิม ท่าชนะ ท่าฉาง และไชยา
  4)   ภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล อยู่บริเวณด้านตะวันออกของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และพุนพิน
  5)   ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะในอ่าวไทย ได้แก่ พื้นที่อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง และเกาะบริวาร รวม 42 เกาะ โดยอำเภอเกาะสมุยเป็นอำเภอที่มีสภาพเป็นหมู่เกาะ ในอ่าวไทยอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ 1 ใน 3 เป็นที่ราบซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขา อำเภอเกาะสมุยมีพื้นที่ของเกาะต่างๆ รวมกันประมาณ 273 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต ส่วนอำเภอเกาะพะงัน เป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่น้อยที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในอ่าวไทย ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 100 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเกาะสมุยประมาณ 15 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะพะงัน และเกาะเต่า

 


2016-05-21
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 835578 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A