การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกด้านรูปแบบเมืองและการตั้งถิ่นฐาน

  สำหรับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 2 ลักษณะ คือ การตั้งถิ่นฐานประชากรที่อาศัยอยู่ในเมือง และการตั้งถิ่นฐานของประชากรที่อาศัยอยู่ในชนบท โดยการตั้งถิ่นฐานชุมชนมีลักษณะตามทฤษฎีรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ดังนี้
  การตั้งถิ่นฐานชุมชนมีหลายลักษณะตามทฤษฎีรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ดังนี้
การตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม (Cluster Settlement)
 
-การตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มๆ กระจุกตามเนิน แหล่งน้ำหรือตามเส้นทางคมนาคม โดยมีการสร้างบ้านเรือนล้อมรอบตลาด วัด โรงเรียนหรือสถานที่สำคัญ
-มีรูปแบบการขยายตัวเป็นกลุ่มออกจากศูนย์กลาง รูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มนี้ ปรากฏชัดบริเวณศูนย์กลางเมืองและชุมชนต่างๆ ของแต่ละอำเภอ โดยเฉพาะชุมชนที่มีบทบาทด้านการปกครองและการค้า

   เช่น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองนาสาร เป็นต้น
 

การตั้งถิ่นฐานชุมชนเมืองแบบรวมกลุ่ม (Cluster Settlement)
บริเวณเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

การตั้งถิ่นฐานชุมชนเมืองแบบรวมกลุ่ม (Cluster Settlement)
บริเวณเทศบาลเมืองนาสาร

 
การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย (Scattered Settlement)
- เป็นรูปแบบที่บ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่รอบๆ ย่านชุมชนที่เป็นศูนย์กลางชุมชน เช่น วัด โบสถ์ โรงเรียน หรือ ตลาด โดยบ้านเรือนดังกล่าวตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจายบนพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง
- มีศูนย์บริการชุมชนห่างจากที่พักอาศัย ลักษณะรูปแบบเกิดจากความสะดวกในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐานรูปแบบนี้พบมากในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม เช่น สวนยาง สวนมะพร้าว และสวน
- การตั้งถิ่นฐานในลักษณะนี้พบได้ทั่วไปในบริเวณพื้นที่ชนบท โดยส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ

เช่น ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี และตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม เป็นต้น
 

การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย (Scattered Settlement)
ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี

การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย (Scattered Settlement)
ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม

 
การตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาว (Linear Settlement
- มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่เรียงรายกันไปตามเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ำ เช่น การตั้งถิ่นฐานตามแนวริมน้ำ หรือตามแนวเส้นทางคมนาคม
- รูปแบบการตั้งถิ่นฐานลักษณะนี้มักมีบทบาทของชุมชนที่เน้นไปทางด้านบริการเล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยการเกษตร และการค้าและบริการ เป็นต้น
- ปัจจุบันหลังจากที่การคมนาคมและขนส่งเริ่มมีการพัฒนาและเข้ามามีบทบาทในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประชาชนมากยิ่งขึ้น การตั้งถิ่นฐานของประชาชนจะขยายตัวไปตามแนวเส้นทางรถยนต์มากที่สุดและเป็นรูปแบบที่สำคัญที่สุดของการเกิดเมืองในระยะหลังๆ

เช่น ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร และตำบลอิปัน อำเภอพระแสง เป็นต้น
 

การตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาว (Linear Settlement)
ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร

การตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาว (Linear Settlement)
ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง


2016-05-21
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 3 User | Hit : 835604 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A