การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกด้านประวัติศาสตร์

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามช่วงเวลาต่างๆ อย่างมากมาย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และในอดีตยังเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ก่อนที่จะมีบ้านเมืองที่อาศัยกันอยู่ในปัจจุบันนี้ มนุษย์ในยุคเริ่มแรกได้มีการรวมตัวกันเพื่อตั้งถิ่นฐานจนเกิดเป็นชุมชนที่มีลักษณะสอดคล้องกับสภาพของแหล่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ตลอดจนลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม จากพัฒนาการที่มีอย่างต่อเนื่อง ชุมชนจึงเริ่มมีลักษณะที่ปรากฏเอกลักษณ์ชัดเจนจนกลายเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะเฉพาะ (Identity and Character) รวมทั้งมีบูรณภาพและความเป็นของเดิมแท้ (Integrity and Authenticity) จึงทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีกลายเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาติ


2016-05-21
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 3 User | Hit : 835610 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A