การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกด้านวัฒนธรรม

  (1) แหล่งโบราณสถาน
  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนถึงปัจจุบัน จากสภาพภูมิศาสตร์และชัยภูมิที่เหมาะสม ได้ส่งผลให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค ดังจะเห็นได้จากแหล่งโบราณสถานที่สำคัญต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่จังหวัด
  (2) แหล่งศิลปวัฒนธรรม
  ภายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและแหล่งมรดกอยู่มากมาย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน จนถึงวันนี้ร่องรอยของความรุ่งเรืองในวันเก่าก่อนยังคงปรากฏตกทอดอยู่ตามสถานที่สำคัญหลายแห่ง ซึ่งบางแห่งได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกที่คนไทยภาคภูมิใจ แหล่งศิลปวัฒนธรรม นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นแหล่งรวมความรู้ ความเป็นมาของพื้นที่ซึ่งจะถ่ายทอดไปยังรุ่นสู่รุ่นต่อไป
  (3) ศิลปหัตถกรรม
    มีความสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแต่โบราณกาลเพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนทุกระดับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยให้มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
  (4) ประเพณี
    จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยสีสันหลากหลาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และแหล่งธรรมชาติ อีกทั้งผู้คนในท้องถิ่นก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีดั้งเดิมอันงดงามไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ตลอดทั้งปีจึงมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองและงานประเพณีที่สำคัญต่างๆ มากมาย อาทิเช่น งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งขันเรือยาว งานประเพณีสวดทุ่ง งานวันเงาะโรงเรียน เป็นต้น
 


2016-05-21
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 835602 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A